• Dobiega końca realizacja projektu ekologicznego „Ogród przyjazny ptakom”. Przedsięwzięcie realizujemy we współpracy z Elbląskim Centrum Edukacji Ekologicznej, które przyznało naszej placówce na ten cel środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.  

    Wiodącym założeniem projektu było stworzenie warunków siedliskowych dla ptaków bytujących w naszym mieście. Ucznowie  klas: IIc i IIIc wraz z nauczycielami biologii i przyrody, wrażliwi i nieobojętni na  negatywne zmiany w środowisku, zasadzili na terenie szkolnym 47 sadzonek krzewów i drzew, będących przyszłym źródłem pożywienia i miejscem gniazdowania oraz schronienia  ptaków.

    W ramach projektu,  oprócz sadzonek,  zakupiono i umieszczono na drzewach karmniki oraz budkę lęgową dla ptaków. Posadzone krzewy zostały oznaczone i opisane na tabliczkach informacyjnych. Oprócz zwiększenia bioróżnorodności roślin i zwierząt projekt zakłada zaangażowanie  młodzieży w pielęgnację ogrodu oraz  rozwój ich zainteresowań przyrodniczych. Umożliwi on także realizację treści programowych w formie zajęć praktycznych z zakresu botaniki, zoologii czy ekologii. 

    Mamy nadzieję, że już wiosną będziemy mogli podziwiać pierwsze efekty naszej pracy. 
    W kolejnych latach planujemy rozwój ogrodu i wzbogacenie go o rośliny zielne kwitnące, a także zagospodarowanie ekologiczne pozostałego terenu wokół szkoły. 

    Ewa Piwcewicz