• Klauzula obowiązku informacyjnego - ogólna

     

    • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: dyrektor III Liceum Ogólnokształcące im Jana Pawła II ul. Browarna 1 82-300 Elbląg tel: 556258920, e-mail 3lo@3loelblag.pl
    • Administrator powołał Inspektora oraz Zastępcę Ochrony Danych:
    • Inspektor Ochrony Danych - Artur Gronek
    • Tel.: 55 625 68 08

     e-mail: iod@ecuw.elblag.eu

    • Z-ca IOD - Maria Drezner 
    • Tel.: 55 625 68 00

     e-mail: maria.drezner@ecuw.elblag.eu

    • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) w tym, w celu realizacji zadań ustawowych oraz określonych
     w Ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148);
    • Dane osobowe przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt. 3, a następnie w przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, przez czas określony w tych przepisach;
    • Podanie danych jest:
    • obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa,
    • dobrowolne, w sytuacji, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą;
    • Dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz tym, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych;
    • Posiadają Państwo prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody lub ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych (PUODO).