• Zasady rekrutacji do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych dla absolwentów szkół podstawowych na rok szkolny 2022/2023.

     

    Rekrutacja uczniów do klas pierwszych czteroletniego liceum ogólnokształcącego dla kandydatów będących absolwentami szkół podstawowych prowadzona jest zgodnie z:

    1. rozdziałem 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) – zwanej dalej u.p.o.,
    2. rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737)
     – zwane dalej r.p.p.r.,
    3. rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
     i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 493 z późn.zm) – zwane dalej r.c.o.f.j.s.o.
    4. zarządzeniem nr 6 Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2022/2023 na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

     

    Zasady rekrutacji do oddziału ogólnodostępnego

     

    Do klasy pierwszej przyjmuje się kandydatów, którzy posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

    W przypadku większej liczby kandydatów, niż liczba wolnych miejsc w szkole, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

      • wyniki egzaminu ósmoklasisty,
      • oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z języka polskiego,  matematyki, biologii i języka obcego kontynuowanego,
      • ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem,
      • szczególne osiągnięcia wpisane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

    - uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim,

    - osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.

    W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

     

    W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria:

      • wielodzietność rodziny kandydata,
      • niepełnosprawność kandydata,
      • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
      • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
      • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
      • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
      • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

     

    Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim są przyjmowani w pierwszej kolejności.

     

    ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW Z EGZAMINU ÓSMOKLASISTY:

     

    Wynik testu ósmoklasisty wystawiony w procentach z:

     

    1. języka polskiego - MNOŻY SIĘ PRZEZ 0,35
    2. matematyki - MNOŻY SIĘ PRZEZ 0,35
    3. języka obcego nowożytnego - MNOŻY SIĘ PRZEZ 0,3

     

    ZASADY PRZYZNAWANIA POZOSTAŁYCH PUNKTÓW DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ:

     

    Przeliczanie na punkty ocen z zajęć edukacyjnych wyrażonych w stopniu:

     

    1. Przeliczanie na punkty ocen z zajęć edukacyjnych wyrażone w stopniu:

    1. CELUJĄCYM – przyznaje się 18 punktów,
    2. BARDZO DOBRYM – przyznaje się 17 punktów,
    3. DOBRYM – przyznaje się 14 punktów,
    4. DOSTATECZNYM – przyznaje się 8 punktów,
    5. DOPUSZCZAJĄCYM – przyznaje się 2 punkty.

     

    W III LO wskazanymi przedmiotami są: język polski, matematyka, język obcy oraz:

    - w klasie dyplomatyczno-prawnej – WOS

    - w klasie  artystyczno-medialnej – historia

    - w klasie ekonomicznej – geografia

    - w klasach medyczno-przyrodniczej i psychologicznej – biologia

     

     

    Ustala się następujący sposób liczenia innych osiągnięć kandydata do klasy pierwszej III LO wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

     

    1). Ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 punktów,

    2). Aktywność na rzecz innych lub środowiska, zwłaszcza w formie wolontariatu – 3 punkty.

    Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponad wojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

     

    a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

    b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

    c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;

     

    Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6  ustawy o systemie oświaty

    a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

    b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,

    c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;

     

    Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

    a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

    b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

    c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

    d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,

    e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

    f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;

     

    Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty:

    a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

    b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,

    c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,

    d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,

    e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,

    f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;

     

    Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w punktach wyżej, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

    a) Międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,

    b) Krajowym – przyznaje się 3 punkty,

    c) Wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,

    d) Powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

     

    W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa, wymienione na świadectwie ukończenia ósmej klasy, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

     

    Określa się miejsca uznane za wysokie w zawodach (konkursach) wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych na szczeblu:

    1. Międzynarodowym i krajowym – miejsca 1-10
    2. Wojewódzkim – miejsca 1-5
    3. Powiatowym – miejsca 1-3

     

    ZASADY PRZELICZENIA PUNKTÓW W PRZYPADKU OSÓB ZWOLNIONYCH Z OBOWIĄZKU PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINÓW:

     

     W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego oraz jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów, o których mowa w art. 44zu ust. 3 pkt 4 ustawy o systemie oświaty, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie z:

     

    1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu: 

    a) celującym – przyznaje się po 35 punktów,

    b) bardzo dobrym – przyznaje się po 30 punktów,

    c) dobrym – przyznaje się po 25 punktów,

    d) dostatecznym – przyznaje się po 15 punktów,

    e) dopuszczającym – przyznaje się po 10 punktów;

     

    2) wybranego języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu: 

    a) celującym – przyznaje się 30 punktów,

    b) bardzo dobrym – przyznaje się 25 punktów,

    c) dobrym – przyznaje się 20 punktów,

    d) dostatecznym – przyznaje się 10 punktów,

    e) dopuszczającym – przyznaje się 5 punktów.

     

    Procedura odwoławcza

     

    1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
    2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od daty wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
    3. Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
    4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego właściwego dla siedziby szkoły.

     

    link/odnośnik do platformy eped.pl: 

    Najpierw logujemy się na platformie a potem drukujemy wniosek (wysłany wcześniej online) i przynosimy tylko i wyłącznie do szkoły pierwszego wyboru. W momencie otrzymania świadectwa i wyników z egzaminu, ponownie logujemy się do naszego wniosku za pośrednictwem długiego kodu otrzymanego na e-maila i edytujemy go, wprowadzając wszystkie oceny – potem już nic nie drukujemy bo w systemie oceny będą widoczne.