• Koncepcja pracy szkoły – dekalog

    III Liceum Ogólnokształcącego

    im. Jana Pawła II w Elblągu

     

     

    „III LO w Elblągu – szkołą porządną, innowacyjną,

    otwartą na zmiany.”

     

    1. Dostosowującą program i kierunki kształcenia do zainteresowań, aspiracji i ambicji młodzieży pragnącej rozwijać się w liceum oraz kontynuować naukę na wyższych uczelniach w kraju i Europie.

     

    1. Kształcącą skutecznie i efektywnie tak, by każdy uczeń, który ukończył szkołę, zdał maturę i dostał się na wymarzoną wyższą uczelnię.

     

    1. Wzorowo zorganizowaną - gwarantującą kształcenie i wychowanie na wysokim poziomie, dysponującą nowoczesną i funkcjonalną bazą dydaktyczną i sportową oraz profesjonalną, życzliwą i wymagającą kadrą pedagogiczną.

     

    1. Priorytetowo traktującą nauczanie języków obcych - konwersacje.

     

    1. Demokratyczną - przestrzegającą szkolnych praw i regulaminów, współtworzonych przez uczniów, rodziców, nauczycieli i dyrekcję zgodnie ze swymi kompetencjami.

     

    1. Przyjazną - dostosowującą się do potrzeb i możliwości ucznia, żyjącą jego sukcesami, indywidualizującą proces wymagań edukacyjnych, wspierającą uczniów wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zapewniającą rozwój pasji i zainteresowań naukowych, artystycznych i sportowych na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych oraz wspierająca uczniów mających trudności w nauce.

     

    1. Innowacyjną i twórczą - wdrażającą zaplanowane i dobrze przygotowane duże projekty edukacyjne o zasięgu szkolnym i międzynarodowym, realizowane w szkole lub na wyjeździe, we współpracy z instytucjami naukowymi i kulturalnymi naszego miasta i regionu oraz partnerami europejskich programów międzynarodowych.

     

    1. Otwartą na Europę - zapewniającą młodzieży i nauczycielom możliwość uczestniczenia w unijnych programach międzynarodowych, wymianę młodzieży z partnerskimi szkołami w Europie oraz realizującą szkolne programy „Szkół na wyjeździe”.

     

    1. Współpracującą w realizacji zadań statutowych szkoły ze środowiskiem lokalnym, instytucjami kultury, wyższymi uczelniami, organizacjami pozarządowymi i szkołami w Europie.

     

    1. Wspierającą proces wychowawczy autorytetem i nauką Jana Pawła II - patrona szkoły - w wielu różnych wymiarach: emocjonalnym, osobowym, religijnym, moralnym, filozoficznym, artystycznym.

     

     

    Prośba do rodziców i uczniów:

    Rodzice na spotkaniach klasowych z wychowawcą oraz młodzież na godzinach wychowawczych mogą wypracować własne sposoby realizacji celów pracy szkoły i za pośrednictwem wychowawcy klasy zaproponować je radzie pedagogicznej szkoły.