• Terminy postępowania rekrutacyjnego

    na rok szkolny 2022/2023

     

     

    Lp.

    Nazwa czynności

    Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

    Terminy w postępowaniu uzupełniającym

    Termin od

    Termin do

    Termin od

    Termin do

    1

     

    Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (art. 130 ust. I art. 134 UPO1)

     

    16 maja (poniedziałek)

    21 czerwca

     (wtorek)

    do godz.1500

    26 lipca

    (wtorek)

    5 sierpnia

    (piątek) do godz.1500

    2

    Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty (art. 154 ust. 1 pkt 2 UPO1)

    24 czerwca (piątek)

    13 lipca

     (środa)

    do godz.1200

    -

    -

    3

    Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności (art. 150 ust. 7 UPO1)

    -

    13 lipca

    (środa)2

    -

     

     

    10 sierpnia

    (środa)2

     

    4

    Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach art. 150 ust. 7 UPO1)

    -

    19 lipca

    (wtorek)2

    -

     

     

    16 sierpnia

    (wtorek)2

     

    5

    Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych (art. 158 ust. 1 UPO1)

    -

    20 lipca

    (środa)

    -

    16 sierpnia
    (wtorek)

    6

    Potwierdzenie przez rodzica kandydata – albo kandydata pełnoletniego - woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły.

    24 czerwca

    (piątek)

    22 lipca

    (piątek) do godz.1500

    26 lipca

    (wtorek)

    18 sierpnia

    (czwartek)           do godz.1500

    7

    Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły (art. 158 UPO1).

    25 lipca

    (poniedziałek)

    do godz. 1400

    19 sierpnia

    (piątek) do godz. 1400

    8

    Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

    26 lipca

    (wtorek) do godz.1200

    22 sierpnia

    (poniedziałek) do godz.1200

    9

    Opublikowanie przez właściwego Kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych.

    -

    27 lipca

    (środa)

    -

    23 sierpnia

    (wtorek)

    10

    Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia (art. 158 ust. 6 UPO1).

    -

    28 lipca

    (czwartek)2

    -

    24 sierpnia

    (środa)2

    11

    Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia (art. 158 ust. 8 UPO1).

     

    -

    do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

    -

    do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

    12

    Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej (art. 158 ust. 8 UPO1).

    -

    do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia

    -

    do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia

    13

    Rozpatrzenie przez dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej (art. 158 ust. 9 UPO1).

     

    do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

     

    do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

     

     

    1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.).

    2. W postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, termin, o którym mowa odpowiednio w:

    1) art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe – wynosi 5 dni;

    2) art. 158 ust. 6-9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe – wynosi 3 dni

    - § 11bab ust. 3 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w zakresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.).

     

    Uwaga:

    W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisami § 11a ww. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.