• ELBLĄSKI PROJEKT EDUKACYJNY

    • (Źródło: https://pixabay.com/pl/photos/chemia-laboratorium-eksperyment-3533039/)

      

     WKRÓTCE RUSZA REKRUTACJA DO PROGRAMU ELBLĄSKA SZKOŁA EKSPERYMENTU

      

      

                       

      

     PROJEKT: RPWM.02.02.02-28-0002/18 „ELBLĄSKA SZKOŁA EKSPERYMENTU”

      

     KOMUNIKAT

     W związku z przesunięciem terminu realizacji projektu „Elbląska Szkoła Eksperymentu”, na postawie pisma Prezydenta Gminy Miasto Elbląg, nr EOD46 537 z dnia 2 października 2020 r. unieważnione zostają wyniki rekrutacji osób deklarujących udział w projekcie (uczniów, nauczycieli, rodziców uczniów) ustalone na podstawie procesu rekrutacji przeprowadzonej od 4 do 29  listopada 2019 r.

     W okresie IV kwartału 2020 r. zostanie ogłoszona rekrutacja uzupełniająca do projektu, w ramach której prowadzony będzie nabór:

     • nauczycieli chętnych do udziału w szkoleniu  "Doskonalenie umiejętności nauczycieli przedmiotów przyrodniczych (biologii, chemii, fizyki, geografii) i matematyki w zakresie teoretycznych i praktycznych podstaw pracy metodą eksperymentu oraz rozwijanie umiejętności myślenia matematycznego i naukowego",
     • uczniów chętnych do udziału w zajęciach dodatkowych i kołach zainteresowań,
     • rodziców uczniów biorących udział w projekcie.

     Informacja o terminie rozpoczęcia rekrutacji uzupełniającej wraz z regulaminem będzie dostępna na stronie internetowej szkoły oraz w ogłoszeniach dziennika Librus.

      

      

      

       

      

      

      

      Elbląska Szkoła Eksperymentu”

     projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach

     Europejskiego Funduszu Społecznego

      

     Gmina Miasto Elbląg realizuje w ramach Poddziałania 2.2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty ZIT bis Elbląg, Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014 – 2020 projekt RPWM.02.02.02-28-0002/1pn. Elbląska Szkoła Eksperymentu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

      

     Projekt wdrożony zostanie w czterech elbląskich liceach ogólnokształcących:

     • I Liceum Ogólnokształcącym  im. Juliusza Słowackiego przy ul. Pocztowej 2,
     • II Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza Jagiellończyka przy ul. Królewieckiej 42,
     • III Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Pawła II w Elblągu przy  ul. Browarna 1,
     • IV Liceum Ogólnokształcącym im. Komisji Edukacji Narodowej w Elblągu przy ul. Sienkiewicza 4.

      

     Celem projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na podniesienie i rozwój kompetencji matematycznych i przyrodniczych uczniów z czterech elbląskich liceów ogólnokształcących poprzez tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu, doskonalenie kwalifikacji/kompetencji dydaktycznych nauczycieli, wychowawczych rodziców/opiekunów oraz organizacja zajęć dodatkowych dla uczniów.

     Wsparciem objęci zostaną uczniowie, ich rodzice/opiekunowie oraz nauczyciele czterech elbląskich liceów ogólnokształcących spośród których zrekrutowanych do projektu zostanie 600 uczniów (klas I i II), 30 nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych (matematyki, fizyki, chemii, biologii i geografii) oraz 60 rodziców/opiekunów uczniów. Będą oni uczestnikami projektu realizowanego w okresie 1.09.2019 - 31.08.2022 r.

      

     Efekty realizacji projektu:

     • utworzenie pracowni międzyszkolnej oraz wyposażenie szkolnych pracowni w pomoce i sprzęt niezbędny do nauczania przedmiotów przyrodniczych (biologii, chemii, fizyki, geografii) oraz matematyki,
     • doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli przedmiotów przyrodniczych (biologii, chemii, fizyki i geografii) oraz matematyki,
     • kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki poprzez prowadzenie zajęć metodą eksperymentu.

      

     W wyniku realizacji projektu uczniowie rozwiną swoje umiejętności w zakresie kompetencji kluczowych. Nauczyciele zostaną przygotowani do pracy metodą eksperymentu oraz do wspierania rozwijania kompetencji matematycznych i przyrodniczych uczniów. Rodzice podniosą swoje kompetencje wychowawcze poprzez kształtowanie technik osiągania celów wychowawczych w zakresie wspierania rozwoju swoich dzieci. Ponadto zostanie doposażona baza dydaktyczna do prowadzenia zajęć opartych na metodzie eksperymentu.

      

     Tytuł projektu: Elbląska Szkoła Eksperymentu

     Wartość projektu: 4 292 173,81 zł
     Dofinansowanie: 4 036 573,81 zł

     Wkład Funduszy Europejskich: 3 648 347,73 zł
     Okres realizacji projektu: 1.09.2019 r. - 31.08.2022 r.