Menu

Rekrutacja

 

OFERTA III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANA PAWŁA II w ELBLĄGU

 

W roku szkolnym 2019/2020 planujemy otworzyć cztery klasy

dla absolwentów gimnazjum:

 

 1. HUMANISTYCZNA – dyplomatyczno-prawna z przedmiotami rozszerzonymi: językiem polskim, językiem angielskim i historią
 2. HUMANISTYCZNA – psychologiczno-medialna z przedmiotami rozszerzonymi: językiem polskim, językiem angielskim i wiedzą o społeczeństwie
 3. MEDYCZNO PRZYRODNICZA z przedmiotami rozszerzonymi: biologią i chemią oraz praktyką laboratoryjną i nowoczesną biologią
 4. POLITECHNICZNA z przedmiotami rozszerzonymi: matematyką, fizyką oraz podstawami programowania

 

DRUGI JĘZYK WE WSZYSTKICH KLASACH DO WYBORU Z: język niemiecki, język hiszpański, język włoski, język rosyjski, język francuski.

 

 

W roku szkolnym 2019/2020 planujemy otworzyć cztery klasy

dla absolwentów szkoły podstawowej:

 

 1. HUMANISTYCZNA – dyplomatyczno-prawna z przedmiotami rozszerzonymi: językiem polskim, językiem angielskim i historią
 2. JĘZYKOWO – BIZNESOWA – z przedmiotami rozszerzonymi: językiem angielskim, wiedzą o społeczeństwie i geografią
 3. MEDYCZNO PRZYRODNICZA z przedmiotami rozszerzonymi: biologią i chemią oraz praktyką laboratoryjną
 4. MATEMATYCZNĄ z przedmiotami rozszerzonymi: matematyką, językiem angielskim, fizyką lub chemią oraz podstawami programowania

 

DRUGI JĘZYK WE WSZYSTKICH KLASACH DO WYBORU Z: język niemiecki, język hiszpański, język włoski, język rosyjski, język francuski.

 

 

Nasze atuty

 • Kierunki kształcenia dostosowane do zainteresowań, aspiracji i ambicji młodzieży, chcącej rozwijać się w liceum, by studiować na wybranych uczelniach.
 • Dobrze wyposażone sale przedmiotowe i najnowocześniejsza hala sportowa w mieście.
 • Korzystne położenie w centrum miasta.
 • Współpraca z wyższymi uczelniami: UG, SWPS, PWSZ, EUH-E, UWM.
 • Współpraca z ośrodkami kultury.
 • Wolontariat.
 • Priorytetowe traktowanie nauczania języków obcych – konwersacje.
 • Szeroki wybór języków obcych (francuski, włoski, hiszpański, rosyjski oraz niemiecki).
 • Realizacja programu Erasmus+ i współpraca z wieloma krajami europejskimi.
 • Koła zainteresowań.
 • Wyjątkowo przyjazna atmosfera.

 

Dążymy do tego, aby absolwent naszej szkoły był człowiekiem prawym, posiadającym rzetelną wiedzę, przygotowanym do godnego i mądrego życia.

 

 

 

ZASADY REKRUTACJI  UCZNIÓW  DO  KLAS PIERWSZYCH

III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANA PAWŁA II w ELBLĄGU

na rok szkolny 2019/2020

 

 

Na podstawie art. 149 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. z 2017 r., poz. 586, Dz. U. z 2017  r., poz. 610) oraz zarządzenia nr 4 Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019 do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych – branżowych szkół I stopnia oraz na semestr pierwszy klas pierwszych publicznych szkół policealnych.

 

 

Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych w Elblągu na rok szkolny 2019/2020 odbywać się będzie drogą elektroniczną poprzez stronę: https://www.eped.pl

 

KRYTERIA PRZYZNAWANIA PUNKTÓW Z EGZAMINU GIMNAZJALNEGO:

 

 

Wynik testu gimnazjalnego wystawiony w procentach z:

 

a) języka polskiego,

 

b) historii i wiedzy o społeczeństwie,

 

c) matematyki,

 

d) przedmiotów przyrodniczych,

 

e) języka obcego na poziomie podstawowym.

 

 

MNOŻY SIĘ PRZEZ 0,2

 

 

KRYTERIA PRZYZNAWANIA PUNKTÓW Z EGZAMINU ÓSMOKLASISTY:

 

Wynik testu ósmoklasisty wystawiony w procentach z:

 

 1. języka polskiego - MNOŻY SIĘ PRZEZ 0,35
 2. matematyki - MNOŻY SIĘ PRZEZ 0,35
 3. języka obcego nowożytnego - MNOŻY SIĘ PRZEZ 0,3

 

 

 

KRYTERIA PRZYZNAWANIA POZOSTAŁYCH PUNKTÓW DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM I SZKOŁY PODSTAWOWEJ:

 

Przeliczanie na punkty ocen z zajęć edukacyjnych wyrażonych w stopniu:

 

a) CELUJĄCYM – przyznaje się 18 punktów,

 

b) BARDZO DOBRYM – przyznaje się 17 punktów,

 

c) DOBRYM – przyznaje się 14 punktów,

 

d) DOSTATECZNYM – przyznaje się 8 punktów,

 

e) DOPUSZCZAJĄCYM – przyznaje się 2 punkty.

 

W III LO wskazanymi przedmiotami są:

język polski, matematyka, biologia, język obcy (kontynuowany)

 

 

 

Ustala się następujący sposób liczenia innych osiągnięć kandydata do klasy pierwszej

III LO wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej:

 

1). Ukończenie szkoły z wyróżnieniem – 7 punktów,

 

2). Aktywność na rzecz innych lub środowiska, zwłaszcza w formie wolontariatu – 3 punkty.

 

 

 

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

 

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

 

b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –

przyznaje się 7 punktów,

 

c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –

przyznaje się 5punktów;

 

 

 

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt. 8 i art. 32a ust. 4  ustawy o systemie oświaty:

 

a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

 

b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,

 

c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;

 

 

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

 

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

 

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

 

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

 

d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,

 

e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

 

f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;

 

 

 

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt. 8  i art. 32 ust. 4 ustawy o systemie oświaty:

 

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

 

b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,

 

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,

 

d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,

 

e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,

 

f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;

 

 

 

Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione wyżej, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

 

a) Międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,

 

b) Krajowym – przyznaje się 3 punkty,

 

c) Wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,

 

d) Powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

 

 

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły,

maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18

 

 

Określa się miejsca uznane za wysokie w zawodach (konkursach) wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych na szczeblu:

 

a) Międzynarodowym i krajowym – miejsca 1-10

 

b) Wojewódzkim – miejsca 1-5

 

c) Powiatowym – miejsca 1-3

 

 

ZASADY PRZELICZENIA PUNKTÓW W PRZYPADKU OSÓB ZWOLNIONYCH Z OBOWIĄZKU PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINÓW:

 

 

1. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie z:

 

1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

 

a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,

b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,

c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,

d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,

e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty;

 

2) historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:

 

a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,

b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,

c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,

d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,

e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty

– oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2;

 

3) biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:

 

a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,

b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,

c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,

d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,

e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty

– oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4;

 

4) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

 

a) celującym – przyznaje się 20 punktów,

b) bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów,

c) dobrym – przyznaje się 13 punktów,

d) dostatecznym – przyznaje się 8 punktów,

e) dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty.

 

2. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 1, oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie.

 

3. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, na podstawie art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty ocenę z języka obcego nowożytnego wymienioną na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie oceny wyrażonej w stopniu:

 

1) celującym – przyznaje się 20 punktów;

2) bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów;

3) dobrym – przyznaje się 13 punktów;

4) dostatecznym – przyznaje się 8 punktów;

5) dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty.

 

 

4. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego oraz jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów, o których mowa w art. 44zu ust. 3 pkt 4 ustawy o systemie oświaty, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie z:

 

1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

 

a) celującym – przyznaje się po 30 punktów,

b) bardzo dobrym – przyznaje się po 25 punktów,

c) dobrym – przyznaje się po 20 punktów,

d) dostatecznym – przyznaje się po 10 punktów,

e) dopuszczającym – przyznaje się po 5 punktów;

 

2) języka obcego nowożytnego i jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów, o których mowa w art. 44zu ust. 3 pkt 4 ustawy o systemie oświaty, oceny wyrażonej w stopniu:

 

a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,

b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,

c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,

d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,

e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.

 

2. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego przedmiotu objętego egzaminem ósmoklasisty, na podstawie art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 4, oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, z danego przedmiotu, z którego przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty oraz którego dotyczy zwolnienie.

 

3. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na podstawie art. 44zw ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 4 pkt 2, ocenę z języka obcego nowożytnego oraz ocenę z jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów, o których mowa w art. 44zu ust. 3 pkt 4 ustawy o systemie oświaty, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, z których przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty, z tym że przeliczane są na punkty odpowiednio wyższa ocena z języka obcego nowożytnego lub wyższa ocena z jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów, o których mowa w art. 44zu ust. 3 pkt 4 ustawy o systemie oświaty.

 

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2019 - 2020

 

INNE WAŻNE INFORMACJE:

 

 

 

Aktualności

Kontakt

 • III Liceum Ogólnokształcące w Elblągu
  82-300 Elbląg
  ul. Browarna 1
 • 55 625 89 20

Galeria zdjęć